Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Vidare ingår förslag till förordning om klimatbonusbilar.

I sak anges förslaget i promemorian huvudsakligen innebära följande. Bonus-malus-systemet ska omfatta personbilar klass I och klass II samt lätta bussar och lätta lastbilar. Det föreslås att det högsta bonusbeloppet på 45000 kr ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Bonusen föreslås därefter minska linjärt för varje gram koldioxid som bilen släpper ut. Det lägsta beloppet på 7500 kr ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid, medan gasbilar föreslås få en fast bonus på 7500 kr, anges det i remissen. Malus anges tas ut genom ett förhöjt belopp i fordonsskatten. För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås att ett förhöjt koldioxidbelopp tas ut under de första tre åren från det att fordonet blir skattepliktigt första gången. Koldioxidbeloppet, inklusive nuvarande 22 kr per gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, ska vara 77 kr per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram upp till och med 140 gram. För koldioxidutsläpp över 140 gram per kilometer anges att koldioxidbeloppet ska vara 100 kr per gram koldioxid. Från år 4 och därefter anges att koldioxidbeloppet som idag ska vara 22 kr per gram koldioxid vid blandad körning. För fordon som kan drivas med bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol eller annan gas än gasol tas inget förhöjt koldioxidbelopp ut, anges det i remissen. Vidare föreslås i promemorian att gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut sänks från 111 till 95 gram koldioxid per kilometer, vilket anges innebära en generell höjning av fordonsskatten. I övrigt föreslås bl.a. justeringar av bränslefaktorn för dieseldrivna fordon och att den femåriga fordonsskattebefrielsen för mer miljöanpassade lätta fordon slopas, men att för fordon med utsläpp under 95 gram per kilometer tas ingen förhöjd fordonsskatt ut. För motorcyklar föreslås att fordonsskatten ändras från 180 kr till 360 kr för ett skatteår. Det lämnas också förslag om justeringar i det viktbaserade fordonsskattesystemet som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

 

Taggar:

fordonsskatt