Yttrande över Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till en ny lag och förordning om mediestöd, liksom förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv.

Enligt den nya lagen om mediestöd är syftet med mediestödet att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till en oberoende lokal och regional nyhetsförmedling av hög kvalitet i hela landet och likaså att bidra till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet, när sådan mångfald är av särskild vikt. Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära uppgift att fortlöpande bedriva nyhetsförmedling av betydelse för demokratin, och har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsrapportering med ett brett utbud av ämnen och perspektiv och granskning av för demokratin grundläggande skeenden. Det föreslås till vilka allmänna nyhetsmedier som mediestöd får lämnas. Det framgår att Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv beslutar om mediestöd. Det föreslås även bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om mediestöd.

I den nya förordningen om mediestöd anges att mediestöd får lämnas i form av allmänt och utökat redaktionsstöd. Mediestöd får också lämnas i form av distributionsstöd. Mediestöd lämnas även i form av ett tillfälligt stöd under 2024-2028 till juridiska personer som ger ut dagstidningar som har fått beviljat driftsstöd enligt den upphävda presstödsförordningen (1990:524) under 2023 (övergångsstöd).

I förordningen finns också föreskrivet vad som gäller vid bedömningen av de allmänna förutsättningarna för mediestöd. Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium uppfyller förutsättningarna, får omfattningen i förhållande till storleken på det allmänna nyhetsmediets bevakningsområde beaktas, liksom den tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska förutsättningar.

I den nya förordningen föreslås vidare att allmänt redaktionsstöd får lämnas för allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten, som har redaktionell personal motsvarande minst två årsarbetskrafter och en stödgrundande kostnad på minst 750 000 kronor. Det allmänna nyhetsmediet ska också bedriva lokal eller regional nyhetsförmedling av vikt för demokratin inom bevakningsområdet. Stöd kan också lämnas till allmänna nyhetsmedier som har redaktionell personal motsvarande minst en årsarbetskraft och en stödgrundande kostnad på minst 375 000 kronor, liksom om mediet är av särskild vikt för mediemångfalden eller för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning. Det föreslås också med vilka belopp som allmänt redaktionsstöd får lämnas, att ansökan om mediestöd ska vara skriftlig och ges in till mediestödsnämnden, liksom att ett beslut om mediestöd får förenas med villkor.

Det föreslås även bestämmelser om särskilda förutsättningar som gäller för att erhålla ett utökat redaktionsstöd. Sådant stöd får lämnas för allmänna nyhetsmedier som uppfyller villkoren för insatser för journalistisk bevakning av områden med svag bevakning och insatser där det redaktionella innehållet till minst 25 procent är på något eller några av de nationella minoritetsspråken.

Allmänt redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet. Utökat redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med de insatser som stödet har lämnats för.

Beträffande distributionsstödet föreslås att det får lämnas för allmänna nyhetsmedier som är tryckta abonnerade nyhetstidningar och som har en upplaga som i huvudsak är betald, har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det pris som jämförbara tidningar har och distribueras av ett distributionsföretag. Det föreslås även villkor som ska gälla för distributionsstödet.[1] Distributionsstöd ska betalas ut med 20 öre per exemplar av den tryckta abonnerade nyhetstidningen.

Den som har tagit emot stöd ska lämna en redovisning till Myndigheten för press, radio och tv om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt. Det finns även bestämmelser om när det föreligger hinder mot att få stöd (exempelvis om den sökande har skulder för svenska skatter hos Kronofogdemyndigheten eller är i konkurs eller likvidation), hur utbetalning av stöden ska ske, liksom när återbetalning och återkrav ska ske. Det föreslås även bemyndigande till Myndigheten för press, radio och tv att meddela föreskrifter.

Det föreslås en mindre följdändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), liksom vissa ändringar i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv.

De nya och ändrade författningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

[1] Förordningsförslaget 17-19 §§.

Det bakomliggande förslaget

Förslag