Yttrande över Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagen i promemorian avser ändring i följande lagar:

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, Lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Lagen (2007:528) om värdepappersmarknad, Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Promemorian innehåller förslag om att reglera fondbolags användning av ett s.k. likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing. Förslaget innebär att Finansinspektionen ska få ge tillstånd att använda swing pricing bara om: den metod som fondbolaget tillämpar innebär att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används, fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens som krävs för att tillämpa metoden, och det förfarande som fondbolaget tillämpar när det använder metoden är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll. Vidare anges att det som föreslås om fondbolag och värdepappersfonder även ska gälla för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

I promemorian föreslås även ändringar i kontoföringslagen och lagen om värdepappersmarknaden med anledning av EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik.[1] Förordningen börjar tillämpas den 23 mars 2023. Förslagen innebär att Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt förordningen. Förslagen innebär också att definitionen av finansiella instrument kompletteras så att det framgår att den inbegriper även sådana instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare.

Därutöver föreslås även vissa övergångsbestämmelser som innebär att fondförvaltare får fortsätta att tillämpa justerat försäljnings- och inlösenpris fram till den 31 december 2023 eller, om ansökan om att få tillämpa justerat fondandelsvärde dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt eller den senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer.

[1] Europeiska kommissionens förordning för att främja införandet av banbrytande teknik inom finanssektorn, inbegripet införandet av teknik för distribuerade liggare, kallad DLT (COM(2020) 594).

Det bakomliggande förslaget

Förslag