Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, förordningen med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och förordningen (2009:1174).

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att stärka patientens ställning, bland annat ska prisjämförelsetjänsten förstärkas och alla vårdgivare ska ansluta sig. Jämförelser ska kunna göras baserat på faktiskt debiterade priser. Det föreslås också att en nationell patientenkät ska genomföras.

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av stödet. Försäkringskassan ska göra en mer systematisk uppföljning och rapportering av felaktiga utbetalningar av tandvårdsstöd.

Det föreslås också en förstärkning av nuvarande sanktionsmöjligheter mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter och utökade krav på vårdgivare för att få ansluta sig till Försäkringskassans elektroniska system. Vårdgivaren ska uppge om personer med ett väsentligt inflytande över verksamheten varit anslutna tidigare.

Utöver dessa förslag lämnas även förslag som rör utökad samverkan mellan berörda myndigheter, kommande utredningsuppdrag m.m. Regelrådets yttrar sig enbart över de delar av remissen som bedöms kunna få effekter av betydelse för företag.

I remissen ingår även en delredovisning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket av uppdrag att säkerställa prisjämförelsetjänst för tandvård. Eftersom denna rapport inte innehåller något författningsförslag omfattas den inte av Regelrådets granskning och berörs inte ytterligare i detta yttrande.