Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM (2021) 565 final

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Finansdepartementet anger i remissen att regeringen vill ha synpunkter på direktivförslaget. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning (SWD 2021/578) och kan konstatera att denna saknar väsentliga uppgifter om förslagets effekter för företag trots att dessa förväntas bli betydande. Det anges exempelvis att fullgörandekostnaderna för företag kommer att öka, men inga sådana kostnader är kvantifierade. Mot denna bakgrund anser Regelrådet att en kompletterande svensk konsekvensutredning snarast behöver upprättas. En sådan bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, med särskilt fokus på vilka kostnader de olika bestämmelserna i kommissionens förslag medför för svenska företag och hur konkurrensen påverkas. Stöd till regelgivare finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 26 januari 2021.

Det bakomliggande förslaget

Förslag