Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, COM (2021) 823

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Finansdepartementet anger i remissen att regeringen vill ha synpunkter på direktivförslaget. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

EU-kommissionen anger att den inte upprättat en egen fullständig konsekvensutredning, utan hänvisar till dels en preliminär uppskattning av vissa konsekvenser som presenterades för rådet i 25 oktober 2019, dels till konsekvensutredning upprättad av OECD. Ingen av dessa konsekvensutredningar är bifogade innevarande remiss och Regelrådet har inte heller eftersökt och granskat dem. Regelrådet kan emellertid konstatera att förslaget förväntas medföra betydande effekter för företag och anser därför att en kompletterande svensk konsekvensutredning behöver upprättas snarast. En sådan bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, med särskilt fokus på vilka kostnader de olika bestämmelserna i kommissionens förslag medför för svenska företag och hur konkurrensen påverkas. Stöd till regelgivare finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 26 januari 2021.

Det bakomliggande förslaget

Förslag