Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning SWD (2022) 395.

Av remissen framgår att det övergripande syftet med förslaget till direktiv är att underlätta för gränsöverskridande investeringar inom EU och att utveckla kapitalmarknadsunionen. Förslaget gäller för icke-finansiella företag och omfattar ett antal frågor som i huvudsak rör den konkursrättsliga lagstiftningen. Därmed påverkas främst den svenska konkurslagen. Det föreslås bland annat gemensamma regler om återvinning, verktyg för att spåra konkursboets tillgångar, ett särskilt förfarande för att överlåta konkursboets verksamhet till en ny ägare, en skyldighet för företagsledare att ansöka om konkurs när företaget är insolvent, ett förenklat konkursförfarande för mikroföretag och regler om borgenärskommittéer.

Det bakomliggande förslaget

Förslag