Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Det anges i EU-kommissionens motivering till förslaget att den bevisning som samlats in vid konsekvensbedömningarna för andra initiativ, t.ex. förslaget till ett direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och initiativet för hållbara produkter, har beaktats vid utarbetandet av förslaget till förordning. Av denna anledning och med hänsyn till att det rör sig om ett viktigt och brådskande initiativ, beviljades ett undantag i enlighet med kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning. Det anges emellertid att analys och bevis kommer att läggas fram i ett arbetsdokument inom tre månader efter offentliggörandet av förslaget.

Det redogörs för synpunkter som framförts i olika samråd och det anges att de föreslagna bestämmelserna kommer att medföra vissa kostnader för företag. I regeringens faktapromemoria, som förtjänstfullt bifogas remissen, anges att förslaget innehåller en del svåra överväganden och såsom förslaget är utformat finns otydligheter i hur det ska genomföras. Det anges vidare i faktapromemorian att regeringen behöver analysera förslaget närmare och inväntar EU-kommissionens utlovade arbetsdokument.

Regelrådet instämmer i regeringens bedömning att förslaget innehåller otydligheter och att en närmare analys behöver ske. Det är olyckligt att EU-kommissionen inte presenterat en konsekvensutredning i samband med att förslaget lagts fram. Argumenten för ärendets brådskande natur är inte heller övertygande. Då rådsförhandlingar om rättsakten förväntas påbörjas inom kort finns det emellertid ingen anledning att avvakta EU-kommissionens analys innan en nationell utredning, som kan vara till stöd i förhandlingarna, påbörjas.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag