Yttrande över EU-kommissionens förslag till reform av tullunionen

Regelrådets bedömning

Det är uppenbart att det finns behov av att komma till rätta med flera av de brister som finns idag, inte minst utmaningar förknippade med den ökade e-handeln från tredje land. Kommissionens konsekvensutredning visar, med vissa undantag, dock inte helt entydigt på vilka problem som beror på brister i befintligt regelverk respektive vad som beror på brister i tillämpningen av reglerna i medlemsstaterna. Konsekvensutredningen är mycket omfattande och innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa beskrivningar av förslagets effekter på berörda aktörer. Som Regelrådet uppfattar det medför förslagen huvudsakligen kostnader för EU-kommissionen, medlemsstaterna och tullmyndigheterna och besparingar på sikt, men huvudsakligen besparingar för flertalet företag, med undantag från de kostnader som följer av förslaget till borttagande av tullfrihet för lågvärdesförsändelser samt de nya krav som ställs på e-handelsplattformar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag