Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 75 final] om marknadskontroll av produkter och förslag [COM (2013) 78 final] om konsumentprodukters säkerhet

En av Regelrådets uppgifter är att bistå regelgivarna med att granska konsekvensanalyser som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna av förslaget för svenska företag är tillräckligt belysta. Utrikesdepartementet har gett Regelrådet i uppdrag att granska EU-kommissionens konsekvensanalys avseende det s.k. Produktsäkerhetspaketet. I Produktsäkerhetspaketet ingår förslag [COM (2013) 75 final] till ny förordning om marknadskontroll och förslag [COM (2013) 78 final] till ny förordning om konsumentprodukters säkerhet. Den föreslagna förordningen om marknadskontroll avser ersätta de rättsakter som reglerar området i dag, bl.a. förordning 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet. Förslaget till förordning om produktsäkerhet ska ersätta direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och direktiv 87/357/EEG som handlar om farliga livmedelsimitationer.

I yttrandet ger Regelrådet sin bedömning på huruvida en svensk kompletterande konsekvensutredning bör upprättas och vad den i så fall bör innehålla. I enlighet med sitt uppdrag begränsar Regelrådet sin granskning till att omfatta de ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för berörda företag.