Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till bolagsrättspaket

Remissen omfattar två förslag till direktiv från EU-kommissionen och den konsekvensanalys som har tagits fram samlat för båda dessa förslag. De två aktuella förslagen är dels ett direktiv om användningen av digital teknik[1], dels ett direktiv om gränsöverskridande rörlighet[2].

Det förstnämnda förslaget syftar till att underlätta bolags användning av digital teknik vid bildande och registrering av bolag och filialer samt vid ingivande och ändring av uppgifter i företagsregister i medlemsstaterna. Det andra förslaget gäller att få mer harmoniserade regler för gränsöverskridande delningar och ombildningar av företag på den europeiska inre marknaden.

Regelrådets yttrande fokuserar i det följande på den konsekvensanalys som EU-kommissionen har upprättat i ärendet.

[1] Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law
[2] Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions