Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Förslaget innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen ändras avseende delar av bestämmelserna i artiklarna 2, 3, 4, och 5.

Det framgår att i avsaknad av ett förslag från kommissionen skulle följande problem uppstå efter den 22 juli 2019:

– Förbud mot transaktioner på sekundärmarknaden (t.ex. marknaden för återförsäljning, andrahandsmarknaden) för ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet. Detta kallas även definitivt stopp.

– Stopp för möjligheten att med reservdelar reparera ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet sedan den lagenligt släppts ut på marknaden före detta datum.

– Särbehandling (snedvridande) av kabelanslutna mobila maskiner jämfört med annars identiska maskiner som drivs med batteri eller en motor (som för närvarande undantas från direktivets tillämpningsområde).

– De facto-förbud mot utsläppande på EU-marknaden av piporglar (eftersom de inte uppfyller direktivets krav på grund av det bly som används för att åstadkomma det önskade ljudet).

I sak anges ändringen innebära huvudsakligen följande. Transaktioner på sekundärmarknaden för elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av RoHS 2 – direktivet , men inte omfattades av RoHS 1 -direktivet blir möjliga även efter 22 juli 2019. Vidare innebär förändringen att det blir möjligt att reparera elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av RoHS 2 -direktivet men som inte omfattades av RoHS 1- direktivet med reservdelar som är avsedda för denna utrustning. Ändringsförslaget innebär också att en särbehandling av mobila maskiner med kabelansluten traktionsdrift (till skillnad från maskiner av samma slag som drivs på annat sätt) upphör genom att mobila maskiner ej avsedda för väg generellt undantas från direktivets tillämpningsområde. Slutligen anges förslaget innebära att piporglar undantas från tillämpningsområdet för RoHS 2- direktivet.