Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, KOM (2018) 218 final

Remissen innehåller förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Direktivet innehåller exempelvis bestämmelser om skyldigheten att inrätta interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av rapporter, förfaranden för intern och extern rapportering och uppföljning av desamma. Direktivet innehåller också regler om villkor för att omfattas av skydd för rapporterande personer, förbud mot repressalier mot rapporterande personer och åtgärder för att skydda rapporterande personer mot repressalier.

Bakgrunden till de föreslagna reglerna anges vara att man har märkt att bristen på ett effektivt skydd för visselblåsare kan skada efterlevnaden av EU-rätten. Det anges att tillsammans med andra metoder för att samla in bevis, som klagomål och lagstadgade revisioner, är visselblåsning ett sätt att samla in information till system för efterlevnadskontroll och brottsbekämpning på nationell nivå och EU-nivå som leder till att överträdelser av unionsregler kan upptäckas, utredas och lagföras effektivt. Vidare anges att det skydd som finns för visselblåsare för närvarande inom EU är fragmenterat. Det anges att bristen på skydd för visselblåsare i en medlemsstat kan påverka funktionen av EU:s politikområden negativt i den medlemsstaten men kan också få följdverkningar i andra medlemsstater. Det anges att på EU-nivå ges skydd för visselblåsare endast i vissa sektorer och i varierande grad vilket kan betyda att visselblåsare i många situationer inte har något effektivt skydd mot repressalier.

Det anges i remissen att ett antal medlemsländer, däribland Sverige, har en omfattande lagstiftning på området, medan i andra medlemsländer omfattar skyddet endast vissa sektorer såsom kampen mot korruption eller endast den offentliga sektorn.[1]

[1] Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Stärkt skydd för visselblåsare på EU-nivå, s. 1.

Taggar:

unionsrätten