Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar till sådana förslag från EU-kommissionen (kommissionen) som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Förslagets syfte är att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster. Det anges att efterfrågan på dessa tillgängliga produkter och tjänster är stor och kommer att öka avsevärt till följd av att EU:s äldre befolkning kommer att öka. Det anges att år 2020 förväntas cirka 120 miljoner människor i EU ha funktionsnedsättningar. Det anges att om dessa konsumenter kan tillgodose sina behov så skapas möjligheter för inkludering, deltagande och självständighet. Det anges vidare att medlemsstaternas tillgänglighetslagstiftningar vad gäller varor, tjänster och offentlig upphandling skiljer sig åt vilket i sin tur leder till en fragmentering av den inre marknaden. Det anges att denna fragmentering kommer att öka på grund av att EU och de flesta av dess medlemsstater har anslutit sig till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD, nedan kallad konventionen). I konventionen fastslås endast att de anslutna skulle tillgänglighetsanpassa varor, tjänster och annat, men inte hur detta skulle gå till. För att undvika att EU:s medlemsstater får skilda regelverk vad gäller kraven på en tillgänglighetsanpassning har EU-kommissionen nu utarbetat ett direktiv om tillgänglighetsanpassning. I samband med detta har en konsekvensutredning upprättats vilken Regelrådet nu yttrar sig över.