Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen, (KOM (2017) 495 slutlig)

Förslaget innebär att det fastställs regler avseende datalokaliseringskrav, tillgång till uppgifter för behöriga myndigheter och dataportering för professionella användare. Detta för att säkerställa fri rörlighet för andra uppgifter än personuppgifter på den inre marknaden eftersom rörligheten för icke-personuppgifter över gränserna idag är begränsat i många medlemsstater genom lokaliseringsbegränsningar eller på grund av rättslig osäkerhet på marknaden. Förslaget syftar till att göra det lättare för yrkesmässiga användare av datalagring eller andra databehandlingstjänster att byta tjänsteleverantör och dataportera samtidigt som en alltför stor börda inte skapas för tjänsteleverantörerna eller att marknaden snedvrids. Detta genom att lokalisering av data för lagring eller annan behandling inom unionen inte får begränsas till en viss medlemsstats territorium och lagring eller annan databehandling i annan medlemsstat får inte förbjudas eller begränsas om det inte är motiverat av hänsyn till allmän säkerhet. Förslaget innebär även att kommissionen ska uppmuntra och underlätta utarbetandet av självreglerande uppförandekoder avseende portering av data. Behöriga myndigheternas befogenhet att begära och få tillgång till information för reglerings- och tillsynsändamål för till exempel inspektion och verifiering ska inte påverkas av förslaget.