Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

Förslaget innebär en ny förordning om europeisk företagsstatistik, som ändrar förordning (EG) nr 184/2005 och upphäver tio rättsakter på området företagsstatistik.

I sak innebär förslaget att de statistiska kraven och rättsakterna för företagsstatistik integreras med syfte att samordna och förenkla uppgiftslämnande. Det anges att det befintliga systemet för att framställa europeisk företagsstatistik är uppdelat på olika områdesspecifika förordningar. Den föreslagna ramförordningen anges komma att tillhandahålla en gemensam rättslig ram för framställning och sammanställning av företagsstatistik inom ESS . Detta anges leda till företagsregister med högre kvalitet, gemensamma definitioner som kan användas på alla de statistikområden som omfattas, utbyte av identifierbara mikrodata och en integrerad datastruktur. Förslaget anges vidare medföra gemensamma standarder för uppgiftskvaliteten.