Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM(2012) 11 final] om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

Regelrådet har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att bistå regelgivarna med granskning av konsekvensanalyser som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna för svenska företag är tillräckligt belysta. Justitiedepartementet har utnyttjat denna möjlighet och begärt att få förslag på i vilken utsträckning en svensk kompletterande konsekvensutredning bör upprättas till den av EU-kommissionen upprättade konsekvensanalysen till förslaget om en ny förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och vad den i så fall bör innehålla. Den föreslagna förordningen avser ersätta rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. I svensk lagstiftning har direktivet genomförts främst genom personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

Regelrådet begränsar sin granskning till att omfatta de ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för berörda företag.