Yttrande över F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) och förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Det föreslås att ett godkännande för F-skatt kan tidsbegränsas, antingen om den sökande begär det eller om ansökan sker med avsikt att bedriva näringsverksamhet. Vidare föreslås Skatteverket få möjlighet att förelägga den som är godkänd för F-skatt att tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för att kontrollera om förutsättningarna för att var godkänd för F-skatt föreligger. Betänkandet innehåller även bestämmelser om vem som ska prövas vid ansökan om att bli godkänd för F-skatt och för fåmansföretag föreslås det ske en utvidgad prövning. Betänkandet innehåller vidare nya grunder för återkallelse för den som inte följt ett föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för den som inte betalat tillbaka felaktigt utbetalt belopp vid återkrav enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Befintlig reglering om återkallelse för den som inte redovisar eller inte betalar sina skatter och avgifter föreslås justeras så att det dels blir två olika punkter dels att för den som inte betalt skatter eller avgifter får återkallelse ske om beloppet uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Därutöver föreslås att bestämmelsen om när återkallelse ska ske på grund av missbruk förtydligas

Taggar:

f-skattesystem