Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2018:X)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.