Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 I sak anges föreskrifterna bland annat omfatta krav på fastighetsmäklare att genomföra riskbedömningar och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, kontrollera identitet såväl avseende fysiska som juridiska personer och deras företrädare samt att rapportera och bevara handlingar och uppgifter.