Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering vid åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer, och Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De förstnämnda föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka intyg som ska ges in till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vid ansökan om registrering som särskild hyresförmedlare[1]. Det föreslås också skärpta utbildningskrav vid registrering som fastighetsmäklare. Förändringen avser längre teoretisk högskoleutbildning (från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng) och även vissa ändringar i innehåll. Även den praktiska utbildningen föreslås förlängas från tio veckors praktik till sex månaders praktik. Vidare tillkommer krav på fortbildning och vissa justeringar när det gäller återregistrering.  Föreskrifterna om utländska yrkeskvalifikationer anges redaktionellt innebära att motsvarande bestämmelser som gäller idag får utgöra en egen föreskrift, i stället för att ingå som en del av andra föreskrifter. Det anges också finnas materiella förändringar. Således anges att den huvudsakliga materiella förändringen är att det lämplighetsprov som en mäklare med vissa utländska yrkeskvalifikationer vanligtvis behöver genomgå som en kompensationsåtgärd får ett något annat innehåll och större omfattning än idag. Lämplighetsprovet omfattar den juridik som finns i punkterna 1–4 i bilagan till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering. Idag anges lämplighetsprovet omfatta ca 57,5 högskolepoäng. Med de ändringar som FMI föreslår kommer provet i stället att vanligtvis omfatta cirka 70 högskolepoäng. Skillnaden anges således vara en följd av de ändringar som FMI föreslår i utbildningen för dem som ansöker om registrering med svenska yrkeskvalifikationer. När det gäller det tredje föreskriftsförslaget anges detta innebära bland annat följande. Som en konsekvens av att den nya registreringskategorin särskild registrering för hyresförmedlare införs i den nya fastighetsmäklarlagenåterfinns även denna kategori i de föreslagna föreskrifterna. Kompletterande information förs in om att det är samma regler som gäller för den med europeiskt yrkeskort som lämnar en förhandsunderrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige. Det införs också bestämmelser om krav på vilken information som den mäklare som är tillfälligt verksam i Sverige ska lämna till tjänstemottagaren. Mäklaren föreslås lämna information om: det registreringsnummer som mäklaren tilldelats i fastighetsmäklarregistret hos Fastighetsmäklarinspektionen, samt yrkestitel eller om sådan titel inte finns, mäklarens bevis på formella kvalifikationer och den medlemsstat där mäklaren tilldelats titeln alternativt kvalifikationerna.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms ge konsekvenser för företag.

 

[1] Enligt idag gällande regler anges det finnas två slags registrering: fullständig registrering; som omfattar förmedling av alla bostadsobjekt och är den registreringskategori som är vanligast och registrering som hyresförmedlare; som gäller för mäklare som förmedlar hyresrätter för bostadsändamål. Med den nya fastighetsmäklarlagen kommer två ytterligare registreringskategorier att införas, fastighetsmäklarföretag och särskild registrering för hyresförmedlare.