Yttrande över Finansdepartementets betänkande Förändrad hantering av importmoms (SOU 2013:1)

I betänkandet föreslås ändringar i tullagen (2000:1281) och i mervärdesskattelagen (1994:200). Förslaget innebär att en importör som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige ska redovisa och betala mervärdesskatt vid import (importmoms) till Skatteverket. I dag hanteras detta förfarande av Tullverket. En importör som i dag har full avdragsrätt för importmoms ska redovisa och betala in den till Tullverket för att sedan göra avdrag för den i skattedeklarationen och få den återbetald av Skatteverket. Enligt förslaget ska den ingående och utgående mervärdesskatten i stället redovisas till Skatteverket i samma redovisningsperiod i skattedeklarationen. Detta skulle innebära ett nollsummespel av skatten då den ingående och utgående mervärdeskatten tar ut varandra. Förslaget berör omkring 40 000 importföretag samt speditörer och andra företag som agerar ombud för importörer.

Företag som bedriver verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt kommer vid ett genomförande av förslaget att fortsätta redovisa och betala importmoms till Tullverket.