Yttrande över Finansdepartementets Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

I promemorian föreslås bl a ändringar i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Bakgrunden till förslaget är bl a att Finansinspektionen vid flertalet tillfällen uppmärksammat problem med nuvarande ordning. Vissa ändringar är ett genomförande av artikel 91 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU[1].

Det föreslås bl a en utvidgad lämplighetsprövning av försäkringsförmedlare som ansöker om tillstånd, eller redan har tillstånd, hos Finansinspektionen. För en svensk fysisk person krävs att försäkringsförmedlaren även i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, utöver att uppfylla de krav som redan nu gäller. Enligt förslaget kommer dessa krav närmare preciseras i föreskrifter. För en svensk juridisk person krävs, utöver att uppfylla redan nu gällande krav, att den som ingår i ledningen eller är ersättare för denne även i övrigt är lämplig att ingå i ledningen. Vidare föreslås ett förbud mot viss marknadsföring. Förbudet innebär att en försäkringsförmedlare, i samband med verksamheten, inte får marknadsföra andra finansiella tjänster eller produkter än sådana försäkringar som tillståndet eller registreringen avser och de tjänster och produkter som kunden kan välja inom försäkringen.[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EG