Yttrande över Finansdepartementets förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Regeringen tillsatte den 28 februari 2013 en särskild utredare med uppdraget att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur med berörda kommuner i Stockholms län och med Stockholms läns landsting (Dir. 2013:22). En framställan från regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen inkom till regeringen i juli 2013. I framställan lämnas förslag om höjd och breddad trängselskatt i Stockholm. Till framställan har bilagts en underlagsrapport från Trafikverket. Finansdepartementet bedömer att höjd och breddad trängselskatt är en förutsättning för de infrastrukturinvesteringar som förhandlas inom ramen för Stockholmsförhandlingen och har som en komplettering till förslaget i framställan tagit fram ett förslag till författningstext och tillhörande författningskommentarer. Förslaget innebär att trängselskatt införs på Essingeleden från och med den

1 januari 2016 med en maxnivå på 30 kr. Vid öppnandet av Förbifarten 2022 sänks skatten till 20 kr. Vidare föreslås en höjning av samtliga nu gällande skattebelopp för passager i Stockholms innerstad. Maxnivån på den befintliga innerstadsringen föreslås höjas från 20 kr till 30 kr från och med den

1 januari 2016. Därutöver föreslås att trängselskatt även införs på Saltsjö-Mälarsnittet, dvs. gränsen mellan norra och södra Stockholm, från och med den 1 januari 2016. Maxnivån föreslås bli 15 kr. De platser som föreslås skattebeläggas är de broar i innerstaden som korsar Saltsjö-Mälarsnittet, dvs. Västerbron, Centralbron och Slussen, samt vid Fredhäll. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil föreslås uppgå till högst 90 kr.

 

Taggar:

Trängselskatt