Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

I promemorian ges förslag till ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) som syftar till att samordna tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser beskattningsår med tidpunkten för inkomstdeklaration. De föreslagna ändringarna omfattar inte den som utför vissa gränsöverskridande transaktioner inom EU. Bakgrunden till Finansdepartementets förslag är skrivelser från företag och branschorganisationer i vilka det föreslagits en senare deklarationstidpunkt för de som redovisar mervärdesskatt för beskattningsår.