Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto, vilket regleras i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. I inkomstskattelagen (1999:1299) finns bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument och kontanta medel på ett investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto får endast innehas av en fysisk person eller ett dödsbo.

I den remitterade promemorian föreslår Finansdepartementet ändring i nämnda lagar innebärande att ett investeringssparkonto inte upphör att vara ett sådant konto enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.  Sådana kontofrämmande tillgångar ska även fortsättningsvis beskattas konventionellt. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 17 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto ska även fortsättningsvis beskattas schablonmässigt.

Regeln i 28 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto som innebär att ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i nämnda lag, benämns av förslagsställaren som sanktionsregeln.