Yttrande över Finansdepartementets promemoria EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian avser förslag till kompletterande bestämmelser i upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling ska innehålla med anledning av EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”).

Enligt förslaget ska en annons innehålla information om kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde samt om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation. Det föreslås vidare att det i en efterannons ska vara obligatoriskt att ange namn och organisationsnummer avseende den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen. För icke-direktivstyrda upphandlingar samt vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster vars beräknade värde överstiger aktuellt tröskelvärde föreslås det vara obligatoriskt att i en annons ange om upphandlingen avser ett kontrakt, ett ramavtal eller inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem eller om en elektronisk auktion kommer att användas.

Förslaget avser även bestämmelser om att ansökningsavgiften och den årliga registreringsavgiften för registrerade annonsdatabaser ska höjas till 23 800 kronor respektive 30 500 kronor.

Det bakomliggande förslaget

Förslag