Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förändrade krav avseende undatag från skatteplikt för viss import av varor

I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt för import av varor om varorna omsätts eller överförs till en beskattningsbar person i ett annat EU-land efter importen. För att denna typ av varor ska vara undantagen från skatteplikt införs krav i mervärdesskattelagen (1994:200) på att importören vid importtillfället ska ange två registreringsnummer till mervärdesskatt. Vidare innebär förslagen att Tullverket får möjlighet att vid importtillfället begära in bevisning för att varorna är avsedda att transporteras eller sändas från Sverige till ett annat EU-land.