Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Promemorian innehåller förslag till ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslaget innebär att fler företag ska omfattas av skyldigheten att använda kassaregister. Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandel tas bort och undantaget för den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning i obetydlig omfattning ändras till att gälla för den som bara i synnerligen begränsad omfattning säljer varor eller tjänster. Det föreslås också att utländska företag som saknar fast driftsställe i Sverige ska använda kassaregister i samma utsträckning som gäller för svenska företag.