Yttrande över Finansdepartementets promemoria Investeraravdrag

I promemorian föreslår Finansdepartementet ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) samt följdändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Det övergripande syftet är att stimulera investeringar i mindre företag och därigenom öka de mindre företagens tillgång till kapital. Förslaget innebär att fysiska personer och dödsbon som förvärvar andelar i mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av anskaffningsutgifterna för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar en anskaffningsutgift om 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda tillskott får för ett och samma företag uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. Som villkor för avdraget gäller bl.a. att det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag som har fast driftställe i Sverige, under förutsättning att det utländska bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Företaget ska till huvudsaklig del bedriva rörelse samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter. Den skattskyldige får inte ha tagit emot någon värdeöverföring, t.ex. utdelning från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret. Företaget får under denna period inte heller ha genomfört vissa interna förvärv. Avdraget ska återföras om den skattskyldige upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna. 

Det företag som har tagit emot ett tillskott för vilket investeraravdrag kan göras ska lämna kontrolluppgift. Kontrolluppgiften ska bl.a. innehålla uppgift om underlaget för investeraravdrag. Företaget ska även lämna kontrolluppgift om omständighet som medför eller kan medföra att avdraget ska återföras, om företaget har kännedom om omständigheten.