Yttrande över Finansdepartementets promemoria Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

I promemorian föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet ska gälla vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser som omfattas av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter. Syftet med förslaget är att mervärdesskattebedrägerier med utsläppsrätter ska förhindras. Grunden till förslaget är ett nytt EU-direktiv (2003/87/EG) enligt vilket det blir tillåtet att tillämpa omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser, dock längst till och med 30 juni 2015. Bestämmelserna föreslås tillämpas så länge reglerna i direktivet gäller. Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.