Yttrande över Finansdepartementets promemoria om begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

I remissen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. Förslaget innebär främst att begreppet yrkesmässig verksamhet i ML slopas och ersätts av de unionsrättsliga begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet. Syftet med de föreslagna ändringarna i ML är att uppnå en formell överensstämmelse med rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).