Yttrande över Finansdepartementets promemoria om utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Enligt inkomstskattelagen kan företag i samband med ombildningar av olika slag ta över tillgångar och förpliktelser från andra företag utan att några omedelbara skatterättsliga konsekvenser uppkommer, under förutsättning att båda företagen är skattskyldiga i Sverige. Detta motiveras av att ingen dubbelbeskattning ska uppstå när tillgången eventuellt realiseras i ett senare skede. Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land som förs över från ett företag i Sverige till ett företag i ett annat EU-land ska däremot omedelbart beskattas. Detta eftersom Sverige förlorar beskattningsrätten över tillgången i samband med överföringen. För att Europeiska företag inte ska missgynnas ger rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (Fusionsdirektivet) företagen rätt till avräkning. Rätten till avräkningen är beroende av att det land där det överlåtande företaget hör hemma medger skatteavräkningen för överföringen i enlighet med fusionsdirektivet. Den fiktiva avräkningen uppgår till ett belopp som motsvarar den skatt som skulle ha betalats i det andra EU-landet, om inte detta land medgett avräkning. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2010 ref. 92 står avsaknaden av denna rättighet gentemot EES länder i strid med EES-avtalet. Detta innebär att Sverige i dagsläget inte kan beskatta dessa transaktioner över huvud taget. Förslaget syftar därför till att utsträcka rätten till fiktiv avräkning till att gälla även när tillgångar vid ombildning förs över till en stat inom EES för att på så sätt möjliggöra beskattning.

Förslaget innehåller ändringar av reglerna som föreskriver var ett företag ska anses vara hemmahörande vad gäller tillämpningen av bestämmelserna om ombildningar. Ändringarna medför att reglerna blir neutrala i förhållande till eventuell EU- eller EES tillhörighet. Förslaget innebär att regleringens hänvisningar till ”stat som är medlem i Europeiska unionen” och ”medlemsstat” ändras till ”stat”. Vidare föreslås en utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning med innebörden att detta får göras även vid ombildningar där det fasta driftstället, det övertagande företaget eller det köpande företaget hör hemma i en stat inom EES.