Yttrande över Finansdepartementets promemoria Slopade Lundinregler m.m.

I promemorian föreslås ändringar i inkomstsskattelagen (1999:1229), förkortad IL, och skatteförfarandelagen (2011:000), enligt lydelse i en lagrådsremiss av den 13 januari 2011, Skatteförfarandet. I sak föreslås att de s.k. Lundinreglerna, som infördes år 1966 för att förhindra kringgående av det andra ledet i dubbelbeskattningen av företag, ska slopas. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av slopandet föreslås även att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara ska medges om värdenedgången eller förlusten är verklig. Vidare föreslås en förlängd tidsfrist för avlämnade av en skalbolagsdeklaration samt vissa förtydliganden och preciseringar beträffande beskattningen av delägare i handels- och kommanditbolag. Syftet med ändringarna är undvika trippelbeskattning och anpassa regelverket till nutida förhållanden samt minska krånglet för företag och Skatteverket.