Yttrande över Finansdepartementets rapport Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m. (Ds 2009:58)

I rapporten föreslås en rad förändringar i mervärdesskattelagen (1994:200, ML) i syfte dels att anpassa den svenska lagstiftningen till EG-rätten, dels att minska den administrativa bördan för mindre företag. Begreppet yrkesmässig verksamhet i ML slopas och ersätts av det gemenskapsrättsliga begreppet beskattningsbar person. Vidare föreslås att regeln i 4 kap. 8 § ML om skattebefrielse för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund avskaffas varigenom dessa subjekt kommer att omfattas av ML:s allmänna regler avseende beskattningsbara personer. I anslutning till detta föreslås att omsättning avseende bl.a. social omsorg inklusive själavård, idrottstjänster, vissa kulturella tjänster och utbildningstjänster ska undantas från skatteplikt. Dessutom föreslås ett särskilt undantag för evenemang som avser penninginsamling, dvs. försäljning av varor och tjänster för att finansiera ideell verksamhet. Den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av lokaler slopas och ersätts med en obligatorisk skattskyldighet för den som tillhandahåller lokalen. Företag med en omsättning som understiger 250 000 kr per år föreslås kunna bli helt befriade från mervärdesskatt.