Yttrande över Finansdepartementets remiss av Naturvårdsverkets promemoria Översyn av deponiskatten

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att i samråd med Skatteverket göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av deponiskatten och vid behov föreslå förändringar av skattens utformning då det gäller skattebefrielse enligt 3, 6 och 11 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall. Avsikten med deponiskatten var vid dess införande att öka de ekonomiska incitamenten att behandla avfall på ett bättre sätt ur miljö- och naturresurssynpunkt. Deponiskatten är en så kallad platt skatt vilket betyder att alla betalar 435 kr i skatt per ton avfall som deponeras oavsett avfallsslag. Naturvårdsverkets översyn har utgått från om skälen som föranlett skattebefrielser när lagen kom till är fortsatt giltiga. Naturvårdsverket föreslår bl.a. att sand läggs till i bestämmelsen 3 § lagen om skatt på avfall innebärande skattebefrielse och att skattebefrielse i form av avdrag upphör för returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper, slam från framställning av dikalciumfosfat och natriumfosfat, kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid, kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium samt masugnsslagg från metallurgiska processer.

Taggar:

deponiskatt