Yttrande över Finansdepartementets remiss av promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet

I promemorian föreslås att skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., förkortad A-SINK, ska infogas i skattekontosystemet samt att skatteförfarandelagen även ska gälla för artistskatten m h t att skatteförfarandeutredningen föreslagit att bestämmelserna i skattekontosystemet som idag finns i skattebetalningslagen ska samlas i skatteförfarandelagen. Vidare föreslås att den som är skattskyldig enligt A-SINK ska kunna göras betalningsansvarig för artistskatt som inte har betalats med skatteavdrag, till skillnad mot dagens regler där bara utbetalaren dvs den som skulle ha gjort skatteavdraget kan göras betalningsansvarig. Förslagen föranleder ändringar i skatteförfarandelagen samt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.