Yttrande över Finansdepartementets remiss om promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag

I promemorian föreslås att bestämmelserna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229, IL) om tidigare års underskott ändras. Förslaget tar sikte på beräkningen av beloppsspärren, dvs. det till anskaffningsutgiften för underskottsföretaget kopplade belopp som utgör taket för avdrag för underskott efter en ägarförändring. Enligt nuvarande regler ska anskaffningsutgiften – och därmed också utrymmet för framtida underskottsavdrag – minskas med kapitaltillskott som lämnats till underskottsföretaget inom viss tid före ägarförändringen. I praxis har sådana kapitaltillskott som medfört ägarförändringen – exempelvis tillskott vid nyemission i underskottsföretaget – inte ansetts minska anskaffningsutgiften. Förslaget i promemorian utgör en reaktion på denna praxis och innebär att sådana tillskott som regel ska behandlas på samma sätt som tillskott som lämnats före ägarförändringen. För det fall att förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått tillgångar av verkligt och särskilt värde som motsvarar tillskottet ska dock någon minskning av anskaffningsutgiften inte äga rum. Härvid ska hänsyn dock inte tas till tillgångar som underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samråd med den nye ägaren.