Yttrande över Finansdepartementets remiss om promemorian Beskattning av andelsbyten vid utflyttning

Den remitterade promemorian har upprättats i Finansdepartementet och innehåller bl.a. förslag om beskattning av andelsbyten vid utflyttning från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I promemorian anges i fråga om administrativa och andra kostnader inte annat än att förslagen inte torde få några nämnvärda konsekvenser för enskilda eller företag. Av detta uttalande kan dock enligt Regelrådets uppfattning inte med säkerhet den slutsatsen dras att den från administrativ synpunkt bästa lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.