Yttrande över Finansdepartementets remittering av Skatteverkets promemoria Vissa skogsfrågor inför AFT 2017. Förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Kommande allmänna fastighetstaxering av lantbruksfastigheter äger rum 2017. Skatteverket har gjort en utvärdering av gällande regelverk inför den kommande allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksfastigheter och föreslår ett antal ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i syfte att förenkla för enskilda, företag samt Skatteverket.

Förslaget innebär bland annat att värdefaktorn kostnad tas bort, eftersom modellen och de bedömningar den förutsätter är invecklade och svårbedömda. Bostadshus och tomt på en lantbruksenhet föreslås inte längre påverkas av storlekskorrektion. Ändringen innebär att korrigering med hänsyn till storleksinverkan inte ska fördelas på småhus eller tomtmark till sådant hus och underlaget för fastighetsavgift kommer därför inte att ändras på grund av händelser som skogsavverkning. Vidare föreslås ändring av procentsatsen respektive beloppet för när säregna förhållanden ska anses ha påtaglig inverkan på marknadsvärdet. Procentsatsen höjs från tre till fem procent och beloppet höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor. Beloppsgränsen för värdeinverkan var tidigare 50 000 kronor men sänktes inför 2003 års fastighetstaxering till 25 000 kronor, samtidigt infördes den nu gällande 3-procentsgränsen. Förslaget beskrivs som en anpassning till den noggrannhetsnivå som fastighetstaxeringssystemet syftar till att åstadkomma, mer än en förändring i sak. Produktiv skogsmark med avverkningsförbud föreslås bilda ett nytt ägoslag och görs till en egen värderingsenhet. Anledningen är att värderingsmodellen är onödigt komplicerad. Förslaget medför att fastighetsägare som har produktiv skogsmark med avverkningsförbud initialt blir skyldiga att lämna uppgifter om detta till Skatteverket. Ekonomibyggnad som inte används i yrkesmässig näringsverksamhet föreslås hänföras till småhus.