Yttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionens (FI) remiss innehåller förslag på ändring av föreskrift FFFS 2009:1 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till förslaget är den lagändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 1 augusti 2015. Lagändringarna som föranleder att FI föreslår ändringar i sina föreskrifter är att verksamhetsutövare ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet samt att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. FI föreslår hur ett företag ska göra sin riskbedömning samt att de ska ha rutiner för att göra en riskbedömning av sin verksamhet. Både rutinen och riskbedömning ska enligt förslaget också utvärderas och uppdateras. Vidare föreslås att det i föreskrifterna ska förtydligas vilka krav som ställs på företag med anledning av att verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Ytterligare förslag rör hur uppgifter om granskning och analys av transaktioner ska bevaras samt att rutiner för att bevara sådana uppgifter ska finnas hos företagen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 december 2015.