Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen (FI) föreslår främst nya föreskrifter om värdepappersrörelse och ändringar i myndighetens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Jämfört med nuvarande föreskrifter om värdepappersrörelse införs nya bestämmelser på områdena kunskap och kompetens, säkerställande av kunders medel och finansiella instrument, ersättning till och från tredje part samt produktstyrning. Ändringarna i föreskrifterna om verksamhet för marknadsplatser rör bestämmelser om information efter handel, undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information före och efter handel, bestämmelser om datarapporteringstjänster, systematiska internhandlare samt krav på en börs vid tillsättandet av styrelseledamöter. Ett antal följdändringar föreslås också i andra av myndighetens föreskrifter.