Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Finansinspektionen har tidigare remitterat ett förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet. Regelrådet har yttrat sig över detta ärende (RR-2015-0057) och fann då att konsekvensutredningen var bristfällig. Regelrådet noterar att detta hade gett utmärka möjligheter att genomföra en förbättrad konsekvensutredning vad gäller det nu remitterade förslaget. En del av denna tidigare remiss innehöll förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Det nu remitterade förslaget innehåller ändringar av dessa föreskrifter om tillsynsrapportering. Ett tillägg föreslås också vad gäller de upplysningar om finansiell stabilitet som vissa försäkringsföretag och grupper ska rapportera enligt Solvens 2-regelverket. De förslag på nya och ändrade föreskrifter som lämnades i den tidigare remissen har ännu inte trätt i kraft.

Förslagsställaren föreslår anpassningar av bestämmelserna om tillämpningsområde så att det tydligare ska framgå vilken rapporteringsskyldighet vissa grupper har. Formuleringarna i förslaget överensstämmer med övriga föreskrifter med ursprung i Solvens-2. Det föreslås också att reglerna om när ett försäkringsföretag ska lämna korrigeringar ska ändras så att inrapportering ska ske ”så snart som möjligt” istället för som idag ”omedelbart”. Denna förändring gör att föreskrifterna överensstämmer med Eiopas förslag till tekniska standarder för den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. En liknande förändring föreslås vad gäller rapportering av väsentliga händelser. Det föreslås också att avsnittet om förmånsrättsregistret tas bort ur rapporteringsföreskrifterna med bilagor. Detta innebär att företagen inte kontinuerligt måste rapportera in den information som anges i bilagan utan att Finansinspektionen (FI) istället begär in uppgifterna när de anser att behov finns. Avsnitt om räntenivåer för livförsäkring och redogörelse för fastställda skadelivräntor för skadeförsäkring föreslås också tas bort. Vidare föreslås en ändring med innebörd att sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska redovisas annorlunda beroende på vilken underliggande verksamhet som bedrivs.

Det föreslås också förändringar i reglerna om skadeförsäkringsföretag med en balansomslutning som understiger 50 miljoner kronor. I det tidigare förslaget är dessa företag helt undantagna skyldighet att lämna kvartalsrapporter. FI har alltjämt uppfattningen att så ska vara fallet men bedömer att det finns skäl att koppla undantagsmöjligheten till ett medgivande om undantag som företagen kan ansöka om. Beloppsbegränsningen föreslås tas bort och undantaget ska istället tillåtas för företag som beviljas undantag i enlighet med undantagsbestämmelserna i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Det föreslås också att företag som meddelar försäkring i ett annat EES-land utan fast driftställe ska rapportera in uppgifter fördelade på land och affärsgren avseende gränsöverskridande verksamhet.

Vad gäller ikraftträdande och övergångsbestämmelser föreslår FI att rapporteringstidpunkterna för den årliga rapporteringen av den kompletterande tillsynsrapporteringen under övergångsperioden förlängs så att den motsvarar de tidpunkter som gäller för den årliga EU-gemensamma rapporteringen.

Slutligen har ett antal förtydliganden och rättelser skett och vissa hänvisningar har lagts till för att förtydliga regelverket.