Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).

 

I sak innehåller förslaget bestämmelser om beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk och om hur information om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser.