Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde. Det föreslås att det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar (buffertlagen) ska vara 2,5 procent. Förslaget innebär en höjning från nuvarande 2 procent.