Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, m.m.

I remissen föreslår Finansinspektionen ändringar i dels föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, dels föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:2) om krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpningen av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och dels föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar. Förslagen berör i första hand kreditinstitut, värdepappersbolag, vissa fondbolag och företag som ingår i finansiella företagsgrupper och innehåller bestämmelser om kapitalbaser, primärt kapital och stora exponeringar. Ändringarna innebär högre krav på det kapital som instituten får räkna in i kapitalbasen samt höjda gränsvärden för hur stor andel av det primära kapitalet som får utgöras av primärkapitaltillskott. Vidare föreslås en rad tekniska ändringar och nya rapporteringskrav. Bakgrunden till förslagen är ändringar i EG-direktiv.