Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde.

Ändringen innebär att det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska vara 1,5 procent. Det angivna värdet ska enligt förslaget tillämpas från och med den 27 juni 2016.

Som bakgrund anges att Finansinspektionen enligt 7 kap. 1§ lagen om kapitalbuffertar ska fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde varje kvartal. Det kontracykliska buffertvärdet ska tillämpas av kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, fondbolag med diskretionär förvaltning av investeringsportföljer vid beräkningen av den företagsspecifika kontracykliska kapitalbufferten.

Finansinspektionen bedömer att systemriskerna kopplade till finansiella obalanser har ökat något, både jämfört med det september 2014 när bufferten sattes till 1 procent och jämfört med första kvartalet 2015 när Finansinspektionen beslutade att lämna den oförändrad. Kredittillväxten i Sverige anges ha accelererat och utlåningen till icke-finansiella företag återhämtat sig till normala nivåer. Vidare anges hushållens skuldsättning vara hög och till största delen utgöras av bostadslån. Den uppåtgående trenden i hushållsutlåningen anges bestå och väntas fortsätta påverkas av snabbt stigande bostadspriser. Därutöver anser Finansinspektionen att det finns en risk att frånvaron av ett amorteringskrav kan bidra till något högre kredittillväxt och bostadspriser.

 

Taggar:

buffertvärde