Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionen föreslår ändring i föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser (marknadsplatsföreskrifterna). Syftet är bland annat att tydliggöra de krav som ställs på ett företag när det ansöker om tillstånd att som börs driva en reglerad marknad eller handelsplattform eller tillstånd att driva clearingverksamhet. Finansinspektionen föreslår att relevanta delar av allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, omarbetas och överförs till marknadsplatsföreskrifterna. I övrigt föreslås några justeringar för att göra marknadsplatsföreskrifterna tydligare och mer ändamålsenliga samt ett antal mindre ändringar av enbart redaktionell karaktär. Förslagen berör svenska börser och clearingorganisationer samt företag som avser att ansöka om tillstånd att som börs driva reglerad marknad eller tillstånd att driva clearingverksamhet (dock inte sådan clearingverksamhet som framöver kommer kräva tillstånd enligt förordningen (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister). Ändringarna berör vidare företag vars överlåtbara värdepapper har tagits upp till handel på en reglerad marknad i Sverige eller som handlas på en handelsplattform i Sverige.