Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. De föreslagna ändringarna innebär att ett fondbolag, utöver nu gällande rapporteringskrav, även ska rapportera om de avgifter som har tagits ut ur fonden. Vidare föreslås att sammanställningen även ska innehålla information om de risker som fonden är exponerad mot.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.