Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (i det följande redovisningsföreskrifterna). Enligt nämnda föreskrifter ska alla företag som upprättar koncernredovisning tillämpa internationella redovisningsstandarder. Finansinspektionen föreslår att kravet tas bort för onoterade företag och anpassar därmed koncernredovisningsbestämmelserna i föreskrifterna till de bestämmelser om koncernredovisning för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (i det följande ÅRFL).

Det föreslås även en hänvisningsändring till rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering, som innebär att föreskrifterna anpassas till aktuella internationella och nationella redovisningsregler.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020 och tillämpas första gången på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.